HAVENREGLEMENT

MARINA MOOKERPLAS

 

Artikel 1    VERANTWOORDELIJKHEDEN 

 1. De verantwoordelijkheid over de Jachthaven Marina Mookerplas inclusief de gebouwen, het terrein en de steigers berust bij Houseboats Mookerplas.
 2. Het dagelijks beheer van de haven wordt gevoerd door Houseboats Mookerplas.
 3. Alle gebruikers van de Jachthaven en het daarbij behorende terrein, gebouwen en steigers zijn gehouden de richtlijnen en de bepalingen, opgenomen in het havenreglement, en de mondelinge aanwijzingen van Houseboats Mookerplas, onverwijld op te volgen.

Artikel 2    SCHADE EN ONTVREEMDING

 1. Marina Mookerplas is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of door welke oorzaak ook, aan personen of zaken toegebracht, of voor verlies of diefstal van enig goed, tenzij een en ander het gevolg is van een aan hen verwijtbare en toerekenbare
 2. Bij vaststelling van een strafbaar feit, waaronder diefstal, zal altijd aangifte worden gedaan bij de politie.

Artikel 3    GEBRUIK MATERIAAL EN GEBRUIK VAN DE HAVENFACILITEITEN

 1. Drinkwater mag niet worden gebruikt voor het reinigen van vaartuigen en water koud en warm moet bij aankomst minimaal 5 minuten lopen voor gebruik.

Artikel 4    UITVOERING VAN REPARATIE- EN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

 1. Mits uitdrukkelijk daarvoor verkregen toestemming van Marina Mookerplas is het toegestaan kleine onderhoudswerkzaamheden c.q. kleine reparaties te (doen) verrichten aan vaartuigen in het water of op de wal.
 2. Mocht er als gevolg van het verrichten van werkzaamheden zoals hierboven omschreven schade ontstaan aan (eigendommen van) de haven of aan andere vaartuigen, dan is de huurder van het vaartuig waaraan die werkzaamheden werden verricht voor de schade aansprakelijk.

Artikel 5    VERBODSBEPALINGEN

 1. Het is te allen tijde verboden de goede orde in de haven te verstoren, onder meer door:
  • met een door de motor aangedreven vaartuig in of in de nabijheid van de haven sneller te varen dan 6 km. per uur;
  • aggregaten te laten draaien wanneer daarvan last ondervonden wordt;
  • het doen ten gehore brengen van muziek of gesproken woord met een grote geluidssterkte, na 22:00 dient er rust te zijn;
  • overmatig gebruik van alcohol;
  • gebruik van verdovende middelen;
  • het aanstoot geven door gebaar, houding of
  • vuilnis, van welke aard ook, in het water te werpen en/of de steigers, gebouwen en terreinen te verontreinigen; vuilnis dient in de hiervoor bestemde containers te worden gedeponeerd.
 2. Onvoorzichtig om te gaan met vuur, benzine, gas of andere licht ontvlambare stoffen, of te barbecueën op open vuur.
 3. Vuilnis, van welke aard ook, in het water te werpen en/of de steigers, gebouwen en terreinen te verontreinigen; vuilnis dient in de hiervoor bestemde containers te worden gedeponeerd.
 4. Te barbecueën, fonduen, gourmetten etc. op de steigers en in of op de Houseboat.
 5. Olie, oliehoudend water en dergelijke verontreinigde stoffen in het water of rioolafvoeren te lozen.
 6. Zonder toestemming van de Marina Mookerplas veranderingen of verbouwingen aan of in het ter beschikking gestelde aan te brengen of te doen aanbrengen, bij of in het ter beschikking gestelde enig getimmerte op te richten of te doen oprichten en zaken, waaronder touwen, op de steigers te laten.
 7. Honden los te laten lopen en het niet opruimen van de hondenuitwerpselen.
 8. Te zeilen tussen de steigers en in de haven.
 9. Een vaartuig voor permanente bewoning te gebruiken.
 10. Op het haventerrein met motorvoertuigen sneller te rijden dan 10 km. per uur.
 11. Voertuigen en/of boottrailers op het haventerrein te parkeren.
 12. Afgemeerd aan de steiger te liggen met draaiende motor of schroef.
 13. Af te meren aan de palen waaraan de steigers zijn.
 14. hard te lopen of te (brom)fietsen op de steigers.
 15. Parkeren van de personenauto’s dient te gebeuren op de publieke parkeerterreinen.
 16. Aan omwonenden en huurders/gebruikers van andere ligplaatsen geen overlast of hinder te veroorzaken.
 17. Aan, op of in de ligplaats of aan de Houseboats al wat daartoe behoort iets te veranderen.
 18. In, op of in de directe omgeving van de ligplaats brandbare stoffen en andere chemicaliën, van welke aard dan ook, te houden/bewaren, met uitzondering van de gebruikelijke brandstofvoorraad in de brandstoftank van de Houseboat.

Artikel 6    GEDRAG

 1. Marina Mookerplas heeft het recht personen, die zich naar hun oordeel niet correct gedragen, waaronder mede wordt verstaan het zich niet houden aan de bepalingen van dit reglement, de toegang tot de jachthaven te ontzeggen.

Artikel 7   KLACHTEN

 1. Eventuele klachten, van welke aard dan ook, kunnen schriftelijk worden ingediend bij Marina Mookerplas. Deze stelt een onderzoek in waarvan het resultaat aan betrokkene(n) wordt medegedeeld.

Artikel 8    SLOTBEPALINGEN

 1. Met de inwerkingtreding van onderhavig reglement komen alle eerdere reglementen te vervallen en kan daarop geen beroep meer worden gedaan.
 2. Bij verschil van mening over de uitleg van de bepalingen van dit reglement, alsmede in gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Marina Mookerplas. Ten aanzien van te voeren gerechtelijke procedures is alleen en uitsluitend de rechtbank te Arnhem bevoegd.